ขนาดอักษร 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯที่มีประสิทธิภาพสู่สากล”

*** สู่สากล คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศ ***

 

พันธกิจ

1. กำกับการปฏิบัติงานด้านระบบสนับสนุนของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด
2. เสริมสร้างระบบงานสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์การ ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003258 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560