ขนาดอักษร 

เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. การบริหารจัดการและการบริการที่มีมาตรฐาน องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ/ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯในระดับสากล
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน


ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมฯอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ศึกษา วิเคราะห์ วัจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003258 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560