ขนาดอักษรโครงสร้างบุคลากร

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อ : นางชมบุญ โค้วสมจีน

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

ชื่อ : นางลัดดา ปิยเศรษฐ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์

กลุ่มคลัง

ชื่อ : นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มคลัง

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มยานพาหนะและอาคารสถานที่

ชื่อ : นางสาวกรรณิกา สุขละมูล

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มยานพาหนะและอาคารสถานที่

กลุ่มภารกิจพิเศษ

ชื่อ : นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิเศษ

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006166 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560