อธิบดีกรม สบส.เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างมืออาชีพงานพัสดุภาครัฐ